Sunday, June 28, 2015

From the French                         

Nguyt gi th này cho tôi b¢ng email. M¶t linh møc Çã nhÆn ÇÜ®c thÜ áy mà không dÎch ÇÜ®c. ChÌ có hai SÖ Công Giáo ª Cam ñÙc bi‰t dÎch tiéng Pháp nhÜng con m¡t không t§t n»a.  Tôi không g¥p låi ti‰ng Pháp trong hÖn ba mÜÖi læm næm thì làm ngåc nhiên mình mà dÎch thÜ ÇÜ®c.
                            GUILTAT, Jacqueline
15 ñÜ©ng ñonzy
58200    (??)

0386 26 7372 (sÓ ÇiŒn thoåi?)
Joseph NguyÍn thân ái,

           Tôi vui nhÆn ÇÜ®c s¿ g†i ÇiŒn thoåi cûa ông.  Ch£ng may mà tôi không nghe thÃy tÓt thì tôi phäi xin ông nói låi tên cûa ông nhiŠu lÀn. Xin l‡i ông nhiŠu.
            ( ?sÙc khoÈ??) cûa Bi Chai ta nhÆn ÇÜ®c chi phi‰u cho trÜ©ng h†c cûa ngÜ©i tôn giáo Ç‹ ÇÜ®c nÜóc rÈ hÖn. Tôi vui l¡m.
           Vì th‰ tôi nghï r¢ng tên cûa em trai cûa tôi ARTHUR  9 tu°i. Tôi Çã gªi nܧc cho nh»ng em bé vì em trai tôi cũng làm tôi rÃt vui.
           Joseph thân m‰n. Tôi không bi‰t ÇÎa chÌ cûa ông. Vì th‰ tôi sang gi thư vŠ nhà cûa nh»ng ngÜ©i tôn giáo.
                          Tôi gªi thÜ cÛng có trí nh§ rÃt ÇÜc s¿ yêu m‰n. Tôi cÛng gªi hôn cho ông cùng cä gia Çình.
CÛng bÙc änh cûa con trai nhÕ - ARTHUR
                                                 Jacqueline
                                                            Guiltat


15 Donzy Street
52800   (??)

0386 26 7372 (telephone number?)
Dear Joseph Nguyen
         I was overjoyed to receive your telephone call, Unfortunately I cannot hear well
So I beg your pardon many times over, Please forgive me.
         Because of Bi Chai’s (?health?) you have received a check for his religious school
For the water (medicine?) to be able to be cheaper. I am very happy.
         Because of that I ponder the name of my young son ARTHUR 9 years old. I sent
Water (medicine?) for the children because my son also makes me very happy  .
         Good St. Joseph! I don’t know the your address,  Thus I send the latter to the Parish office.
                         I send the letter with loving memories. I also send a kissfor the whole family.
Also pictures of my little son ARTHUR   Jacqueline Guiltat

No comments:

Post a Comment